BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • BIỂU MẪU > BIỂU MẪU CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
 
Số/ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
02-QĐ52 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
03-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng
15-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (chấp hành xong hình phạt tù)
19-CBH Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ Bảo hiểm xã hội
23-CBH Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Mẫu 01B-HSB DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Mẫu 2-CBH THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
Mẫu số 04B-BHKV Bản khai cá nhâ về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 04C-BHKV Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 05A-HSB Về việc giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN
Mẫu số 05B-HSB VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Mẫu số 09-HSB TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
Mẫu số 12-HSB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Mẫu số 13-HSB GIẤY ỦY QUYỀN
Mẫu số 14-HSB ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Mẫu số 3-CBH GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo