BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > TỔNG QUAN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC
1. Giám đốc Vũ Hoàng Cương

Email : cuongvh@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Diệp Thành Bu

Email : budt@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Tím

Email : timnt@angiang.vss.gov.vn

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
1. Văn phòng

SĐT : 02963.855.267

Email : vp@angiang.vss.gov.vn

2. Phòng Tổ chức cán bộ

SĐT : 02963.855.628

Email : tccb@angiang.vss.gov.vn

3. Phòng Tiếp nhận & Trả KQTTHC

SĐT : 02963.952.115

Email : tthc@angiang.vss.gov.vn

4. Phòng Quản lý Thu

SĐT : 02963.857.138

Email : qlt@angiang.vss.gov.vn

5. Phòng Cấp Sổ thẻ

SĐT : 02963.952.116

Email : cst@angiang.vss.gov.vn

6. Phòng Khai thác & Thu nợ

SĐT : 02963.853.850

Email : ttptdt@angiang.vss.gov.vn

7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

SĐT : 02963.857.868

Email : ttkt@angiang.vss.gov.vn

8. Phòng Kế hoạch - Tài chính

SĐT : 02963.853.096

Email : khtc@angiang.vss.gov.vn

9. Phòng Công nghệ thông tin

SĐT : 02963.954.170

Email : cntt@angiang.vss.gov.vn

10. Phòng Chế độ BHXH

SĐT : 02963.854.332

Email : cdbhxh@angiang.vss.gov.vn

11. Phòng Giám định BHYT

SĐT : 02963.853.822

Email : gdbhyt@angiang.vss.gov.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THỊ
2. BHXH TP Châu Đốc

SĐT : 02963.868.474

Email : chaudoc@angiang.vss.gov.vn

3. BHXH TX Tân Châu

SĐT : 02963.823.228

Email : tanchau@angiang.vss.gov.vn

4. BHXH Huyện An Phú

SĐT : 02963.826.950

Email : anphu@angiang.vss.gov.vn

5. BHXH Huyện Phú Tân

SĐT : 02963.827.418

Email : phutan@angiang.vss.gov.vn

6. BHXH Huyện Châu Phú

SĐT : 02963.688.541

Email : chauphu@angiang.vss.gov.vn

7. BHXH Huyện Tịnh Biên

SĐT : 02963.875.366

Email : tinhbien@angiang.vss.gov.vn

8. BHXH Huyện Tri Tôn

SĐT : 02963.874.479

Email : triton@angiang.vss.gov.vn

9. BHXH Huyện Chợ Mới

SĐT : 02963.883.074

Email : chomoi@angiang.vss.gov.vn

10. BHXH Huyện Châu Thành

SĐT : 02963.836.058

Email : chauthanh@angiang.vss.gov.vn

11. BHXH Huyện Thoại Sơn

SĐT : 02963.879.019

Email : thoaison@angiang.vss.gov.vn

BHXH TP CHÂU ĐỐC
1. Giám đốc Trương Văn Hậu

SĐT : 02963.868.474

Email : hautv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Thái Minh Trung

SĐT : 02963.868.474

Email : trungtm@angiang.vss.gov.vn

BHXH TX TÂN CHÂU
1. PGĐ phụ trách Ngô Thiện Mỹ Dung

SĐT : 02963.823.228

Email : dungntm@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Lê Thu Thảo

SĐT : 02963.823.228

Email : thaolt@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Lê Hoài Nam

SĐT : 02963.823.228

Email : namlh@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN AN PHÚ
1. Giám đốc Dương Thành Hải

SĐT : 02963.826.950

Email : haidt@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Nên

SĐT : 02963.826.950

Email : nennv@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Huỳnh Trí Dũng

SĐT : 02963.826.950

Email : dunght@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN PHÚ TÂN
1. Giám đốc Phan Văn Tư

SĐT : 02963.827.418

Email : tupv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Triết

SĐT : 02963.827.418

Email : trietnh@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Trần Văn Đừng

SĐT : 02963.827.418

Email : dungtv@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN CHÂU PHÚ
1. Giám đốc Trịnh Quốc Đủ

SĐT : 02963.688.541

Email : dutq@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Lê Minh Đức

SĐT : 02963.688.541

Email : duclm@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Mười

SĐT : 02963.688.541

Email : muoinv@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN TỊNH BIÊN
1. Giám đốc Nguyễn Việt Đào

SĐT : 02963.875.366

Email : daonv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Bùi Hồng Tràng

SĐT : 02963.875.366

Email : trangbh@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Cao Quang Vinh

SĐT : 02963.875.366

Email : vinhcq@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN TRI TÔN
1. Giám đốc Huỳnh Văn Phước

SĐT : 02963.874.479

Email : phuochv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Trần Hữu Luận

SĐT : 02963.874.479

Email : luanth@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh

SĐT : 02963.874.479

Email : khanhnq@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN CHỢ MỚI
1. Giám đốc Văng Anh Trung

SĐT : 02963.883.074

Email : trungva@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Lê Ngọc Lam

SĐT : 02963.883.074

Email : lamln@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Cao Hoàng Lộc

SĐT : 02963.883.074

Email : locch@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN CHÂU THÀNH
1. Giám đốc Lê Chí Thành

SĐT : 02963.836.058

Email : trungva@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Nguyễn Bá Tùng

SĐT : 02963.836.058

Email : tungnb@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Phan Thị Hai

SĐT : 02963.836.058

Email : haipt@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN THOẠI SƠN
1. PGĐ phụ trách Ngô Chí Tâm

SĐT : 02963.879.019

Email : tamnc@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Mỹ Trinh

SĐT : 02963.879.019

Email : trinhntm@angiang.vss.gov.vn

VĂN PHÒNG
1. Chánh VP Tôn Thất Cẩm Đính

SĐT : 02963.855.267

Email : dinhttc@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Chánh VP Phan Thị Hồng Vân

SĐT : 02963.855.267

Email : vanpth@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Chánh VP Nguyễn Văn Phước

SĐT : 02963.855.267

Email : phuocnv@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG TỐ CHỨC CÁN BỘ
1. Trưởng phòng Đỗ Thị Bình

SĐT : 02963.855.628

Email : binhdt@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THU
1. Trưởng phòng Hồ Ngọc Thơ

SĐT : 02963.857.138

Email : thohn@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Lê Thị Kiều Nga

SĐT : 02963.857.138

Email : ngaltk@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Trương Thị Thu Hồng
p>SĐT : 02963.857.138

Email : hongttt@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG CẤP SỔ THẺ
1. Trưởng phòng Đỗ Quang Thái

SĐT : 02963.952.116

Email : huongnl@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Thạch Thị Khánh Ngọc

SĐT : 02963.952.116

Email : ngocttk@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG
1. Trưởng phòng Hà Dựng Chí

SĐT : 02963.853.850

Email : chihd@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Ngô Thanh Hòa

SĐT : 02963.853.850.

Email : hoant@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA
1. Trưởng phòng Tô Thành Tuyên

SĐT : 02963.857.868

Email : tuyentt@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Nguyễn Thị Thúy Vân

SĐT : 02963.857.868

Email : vanntt@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
1. PTP Phụ trách Nguyễn Văn Hiệp

SĐT : 02963.853.096

Email : hiepnv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Nguyễn Thị Đào

SĐT : 02963.853.096

Email : daont@angiang.vss.gov.vn

3. Phó TP Trần Thị Kim Hiểu

SĐT : 02963.853.096

Email : hieuttk@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Trưởng phòng Dương Văn Luyên

SĐT : 02963.954.170

Email : luyendv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Châu Hoàng Chương

SĐT : 02963.954.170

Email : chuongch@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
1. Trưởng phòng Trần Thị Thu Phượng

SĐT : 02963.854.332

Email : phuongttt@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Trương Ngọc Diễm Thúy

SĐT : 02963.854.332

Email : thuytnd@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT
1. PTP Phụ trách Châu Hoàng Dũng

SĐT : 02963.853.822

Email : thaidq@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Phạm Văn Hồng

SĐT : 02963.853.822

Email : hongpv@angiang.vss.gov.vn

3. Phó TP Nguyễn Ngọc Dã Thảo

SĐT : 02963.853.822

Email : thaonnd@angiang.vss.gov.vn

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo