BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > TỔNG QUAN

Ban Lãnh Đạo

1. Đồng chí Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1.1. Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang theo chức năng nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

1.2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch tài chính; kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phòng, chống tham nhũng.

- Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Làm Chủ đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang theo phân cấp.

1.3. Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng Tạm tuyển lao động hợp đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa, Thành viên Tổ Tư vấn an sinh xã hội, Thường trực chỉ đạo công tác học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.4. Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra - Kiểm tra.

2. Đồng chí Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

2.1. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

- Tham gia Hội đồng đấu thầu thuốc, vật tư y tế; lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định.

- Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc; giám sát việc thực hiện kế hoạch thuốc đảm bảo cung ứng đủ thuốc theo Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo quy định.

- Phụ trách công tác quản lý thu, khai thác đối tượng và thu nợ, công tác tuyên truyền tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.2. Kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.3. Trực tiếp phụ trách các phòng: Giám định bảo hiểm y tế, Quản lý thu Khai thác và thu nợ; bộ phận tuyên truyền (Văn phòng).

2.4. Giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến lĩnh vực phân công phụ trách.

2.5. Thực hiện những công việc đột xuất khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ủy quyền, phân công.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Tím, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

3.1. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

- Tổ chức thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những quy định về công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Triển khai thực hiện ứng dụng các chương trình, nội dung công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Điều hành công tác hành chính văn phòng, công tác pháp chế và công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Kiêm nhiệm chức danh: Thường trực chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Điều hành trang website Bảo hiểm xã hội tỉnh.

3.3. Trực tiếp phụ trách các phòng: Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, Chế độ Bảo hiểm xã hội, Công nghệ thông tin; Cấp sổ, thẻ và Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

3.4. Giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến lĩnh vực phân công phụ trách.

3.5. Thực hiện những công việc đột xuất khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ủy quyền, phân công.

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo