BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > NGHỊ QUYẾT
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 125/NQ-CP
Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 08/10/2018

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 102/NQ-CP
Nghị quyết của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 03/08/2018

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 28-NQ/TW
Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 23/05/2018

CQ ban hành: Ban Chấp hành TW Đảng

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 96/NQ-BCS
Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới.

Ngày ban hành: 24/08/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 93/2015/QH13
V/v thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Ngày ban hành: 22/06/2015

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 21-NQ/TW
Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020

Ngày ban hành: 22/11/2012

CQ ban hành: Bộ Chính trị

Xem chi tiết văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo