BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 23-Ctr/TU
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW cổ Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020

Ngày ban hành: 16/05/2013

CQ ban hành: Tỉnh ủy An Giang

Xem chi tiết văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo