BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > NGHỊ ĐỊNH
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 157/2018/NĐ-CP
Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày ban hành: 16/11/2018

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 153/2018/NĐ-CP
Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Ngày ban hành: 07/11/2018

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 146/2018/NĐ-CP
Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Ngày ban hành: 17/10/2018

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 143/2018/NĐ-CP
Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ngày ban hành: 15/10/2018

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 05/2018/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

Ngày ban hành: 29/06/2018

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 72/2018/NĐ-CP
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngày ban hành: 15/05/2018

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 76/2017/NĐ-CP
Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Ngày ban hành: 30/06/2017

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 47/2017/NĐ-CP
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày ban hành: 24/04/2017

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 44/2017/NĐ-CP
Về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngày ban hành: 14/04/2017

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 55/2016/NĐ-CP
Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

Ngày ban hành: 15/06/2016

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày ban hành: 29/12/2015

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 115/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày ban hành: 11/11/2015

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 85/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Ngày ban hành: 01/10/2015

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3624/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành: 22/09/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 70/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

Ngày ban hành: 01/09/2015

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 63/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Ngày ban hành: 22/07/2015

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 28/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 28/03/2015

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 105/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 15/11/2014

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 123/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung ...

Ngày ban hành: 28/12/2011

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 112/2011/NĐ-CP
Về công chức xã, phường, thị trấn

Ngày ban hành: 05/12/2011

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 102/2011/NĐ-CP
Về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 14/11/2011

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 30c/NQ-CP
Ban hành chương trình tổng thể cái cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày ban hành: 08/11/2011

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 22/2011/NĐ-CP
Về việc quy định mức lương tối thiểu chung

Ngày ban hành: 04/04/2011

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 62/2009 NĐ - CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 27/07/2009

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 579/QĐ-TTG
Về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày ban hành: 06/05/2009

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 34/2009/NĐ-CP
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Ngày ban hành: 06/04/2009

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 33/2009/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu chung

Ngày ban hành: 06/04/2009

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 134/2008/NĐ-CP
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày ban hành: 31/12/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 127/2008/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 12/12/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 122/2008/NĐ-CP
Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Ngày ban hành: 04/12/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 111/2008/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 10/10/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 110/2008/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Ngày ban hành: 10/10/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 101/2008/NĐ-CP
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Ngày ban hành: 12/09/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 97/2008/NĐ-CP
Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Ngày ban hành: 28/08/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 94/2008/NĐ-CP
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 22/08/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 83/2008/NĐ-CP
Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Ngày ban hành: 31/07/2008

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 190/2007/NĐ-CP
Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày ban hành: 28/12/2007

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 184/2007/NĐ-CP
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Ngày ban hành: 17/12/2007

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 168/2007/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 16/11/2007

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 167/2007/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Ngày ban hành: 16/11/2007

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 166/2007/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu chung

Ngày ban hành: 16/11/2007

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 135/2007/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 16/08/2007

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 152/2006/NĐ-CP
Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày ban hành: 22/12/2006

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 63/2005/NĐ-CP
Ban hành Điều lệ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 16/05/2005

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo