BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > QUYẾT ĐỊNH
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số: 319/QĐ-BHXH
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Hương (Lần đầu)

Ngày ban hành: 31/10/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: Số: 219 /QĐ-BHXH
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)

Ngày ban hành: 14/08/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 777/QĐ-BHXH
Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 24/06/2019

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 47/QĐ-BHXH
V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.

Ngày ban hành: 27/02/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 166/QD-BHXH
Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Ngày ban hành: 31/01/2019

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1380/QĐ-TTG
Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí.

Ngày ban hành: 18/10/2018

CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 247/QĐ-BHXH
V/v ban hành Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.

Ngày ban hành: 06/10/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 929/QĐ-BHXH
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 26/07/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 889/QĐ-BHXH
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.

Ngày ban hành: 16/07/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 888/QĐ-BHXH
Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Ngày ban hành: 16/07/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 772/QĐ-BHXH
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh ghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Ngày ban hành: 15/06/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 84/QĐ-BHXH
Quyết định số 84/QĐ-BHXH ngày 16/3/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ Đại lý thu và Doanh nghiệp trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày ban hành: 16/03/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 271/QĐ-BHXH
Quyết định số 271/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Ngày ban hành: 21/11/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 269/QĐ-BHXH
Quyết định số 269/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Ngày ban hành: 21/11/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 268/QĐ-BHXH
Quyết định số 268/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Ngày ban hành: 21/11/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 230/QĐ-BHXH
Quyết định số 230/QĐ-BHXH ngày 13/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang vệ việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh An Giang.

Ngày ban hành: 13/09/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 224/QĐ-BHXH
Quyết định số 224/QĐ-BHXH ngày 12/9/2017 của Giám đốc BHXH tỉnh An Giang về việc ban hành Quy trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 92/QĐ-BHXH ngày 28/4/2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 12/09/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1306/QĐ-BHXH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Ngày ban hành: 31/07/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 838/QĐ-BHXH
Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày ban hành: 29/05/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 816/QĐ-BHXH
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày ban hành: 23/05/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 92/QĐ-BHXH
V/v ban hành quy định về quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh An Giang.

Ngày ban hành: 28/04/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 595/QĐ-BHXH
Quyết định về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 14/04/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 39/QĐ-BHXH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày ban hành: 09/01/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1063/QĐ-BHXH
Quyết định về việc ban hành quy định đối tượng tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu, quy định tuyến KCB và chuyển tuyến KCB BHYT.

Ngày ban hành: 29/08/2016

CQ ban hành: Sở Y Tế An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 868/QĐ-BHXH
V/v ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 08/06/2016

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1007/QĐ-SLĐTBXH
về việc bảo lưu số tháng lẻ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày ban hành: 18/05/2016

CQ ban hành: Sở lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 636/QĐ-BHXH
V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 22/04/2016

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 44/QĐ-BHXH
Ban hành Quy định về quy trình giao dịch điện tử trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 16/02/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 242/QĐ-BHXH
Thành lập Tổ hỗ trợ lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và phần mềm Hệ thống quản lý bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Ngày ban hành: 10/11/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1133/QĐ-BHXH
V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 16/10/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1133/QĐ-BHXH
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 16/10/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1035/QĐ-BHXH
Ban hành quy định mẫu sổ bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 01/10/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 212/QĐ-BHXH
Sửa đổi, bổ sung Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-BHXH ngày 31/12/2014 của Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 30/09/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1024/QD-BHXH
Về việc công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 30/09/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 999/QĐ-BHXH
Ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 24/09/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1584/QĐ-TTg
V/v giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020

Ngày ban hành: 14/09/2015

CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 959/QĐ-BHXH
Ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 09/09/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 919/QĐ-BHXH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 26/08/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 799/QĐ-BHXH
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành: 24/07/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 120/QĐ-BHXH
Ban hành Quy định về quy trình giao dịch điện tử trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 27/05/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 457/QĐ-SYT
V/v ban hành Quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, Quy định tuyến khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 19/05/2015

CQ ban hành: Sở Y Tế An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 591/QĐ-BHXH
V/v ban hành Kế hoạch Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 12/05/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 528/QĐ-BHXH
Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 14/04/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 99/QĐ-BHXH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương

Ngày ban hành: 28/01/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 331/QĐ-BHXH
Ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN theo cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 77/2014/QĐ-TTg
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 24/12/2014

CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1399/QĐ-BHXH
Ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 22/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1314/QĐ-BHXH
V/v ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 02/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1313/QĐ-BHXH
V/v ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 02/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1018/QĐ-BHXH
Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 10/10/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 161/QĐ-BHXH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày ban hành: 16/06/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 460/QĐ-UBND
V/v ban hành Đề án Bảo hiểm Y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/03/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 215/QĐ-BHXH
Quyết định số 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Ngày ban hành: 06/02/2014

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 755/QĐ-BHXH
Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách đối với viên chức năm 2013

Ngày ban hành: 26/06/2013

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 798/QĐ-BHXH
Ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 06/08/2012

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 797/QĐ-TTg
Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Ngày ban hành: 26/06/2012

CQ ban hành: Chính phủ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 149/QĐ-QLD
V/v công bố 20 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

Ngày ban hành: 15/06/2012

CQ ban hành: Cục Quản Lý Dược

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 383/QĐ-BHXH
Về việc tặng Bằng khen

Ngày ban hành: 18/04/2012

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1518/QĐ-BHXH
Ban hành mẫu sổ Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ Bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 20/12/2011

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1111/QĐ-BHXH
V/v ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Ngày ban hành: 25/10/2011

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 160/QĐ-BHXH
Ban hành biểu mẫu sửa đổi một số biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT.

Ngày ban hành: 14/02/2011

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo