BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > THÔNG TƯ
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 39/2018/TT-BYT
Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Ngày ban hành: 30/11/2018

CQ ban hành: Bộ Y Tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 15/2018/TT-BYT
Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Ngày ban hành: 20/07/2018

CQ ban hành: Bộ Y Tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 39/2017/TT-BHYT
Thông tư số 39/2017/TT-BHYT ngày 18/10/2017 của Bộ y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.

Ngày ban hành: 18/10/2017

CQ ban hành: Bộ Y Tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 02/2017/TT-BYT
Về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Ngày ban hành: 15/03/2017

CQ ban hành: Bộ Y Tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 23/2016/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ

Ngày ban hành: 15/07/2016

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 59/2015/TT-BLĐ
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày ban hành: 29/12/2015

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 58/2015/TT-BLĐTBXH
Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 29/12/2015

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 28/2015/TT-BLĐTBXH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày ban hành: 31/07/2015

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 16/2015/TTLT-BYT-BTC
Thông tư liên tịch sữa đổi khoản 5 điều 13 thông tin liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 02/07/2015

CQ ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 05/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Ngày ban hành: 02/02/2015

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 03/2015/TT-BLĐTBXH
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 23/01/2015

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 41/2014/TTLT-BYT
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 24/11/2014

CQ ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 40/2014/TT-BYT
Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 17/11/2014

CQ ban hành: Bộ Y Tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 37/2014/TT-BYT
Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 17/11/2014

CQ ban hành: Bộ Y Tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 23/2012/TT-BLĐTBXH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngày ban hành: 18/10/2012

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 32/2010/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 25/10/2010

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 19/2010/TT-BTC
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 03/02/2010

CQ ban hành: Bộ Tài Chính

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 41/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngày ban hành: 30/12/2009

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 34/2009/TT-BLĐTBXH
Sửa đổi, bổ sung thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ luật lao động – Thương binh và Xã hội hướn dẫn thi hành một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 16/10/2009

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 96/2009/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 20/05/2009

CQ ban hành: Bộ Tài Chính

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 11/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ.

Ngày ban hành: 24/04/2009

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 11/2009/TT-BYT
Về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Ngày ban hành: 14/04/2009

CQ ban hành: Bộ Y Tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 04/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 22/01/2009

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 03/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Ngày ban hành: 22/01/2009

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 02/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Ngày ban hành: 15/01/2009

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 01/2009/TT-BLĐTBXH
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ

Ngày ban hành: 14/01/2009

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 20/2008/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ

Ngày ban hành: 29/09/2008

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 10/2008/TTLT-BYT-BTC
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Ngày ban hành: 24/09/2008

CQ ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 19/2008/TT-BLĐTBXH
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày ban hành: 23/09/2008

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 17/2008/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ

Ngày ban hành: 28/08/2008

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 51/2008/TT-BTC
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

Ngày ban hành: 16/06/2008

CQ ban hành: Bộ Tài Chính

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 02/2008/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày ban hành: 31/01/2008

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 31/2007/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hộivà trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ

Ngày ban hành: 28/12/2007

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 14/2007/TTLT-BYT-BTC
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Ngày ban hành: 10/12/2007

CQ ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 05/2007/TTLT-BNV-BTC
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Ngày ban hành: 10/12/2007

CQ ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 30/2007/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Ngày ban hành: 05/12/2007

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 06/2007/TTLT-BYT-BTC
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Ngày ban hành: 30/03/2007

CQ ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 03/2007/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ

Ngày ban hành: 30/01/2007

CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 21/2005/TTLT-BYT-BTC
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc

Ngày ban hành: 27/07/2005

CQ ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Xem chi tiết văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo